Cấu hình website

Tên đơn vị: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 202 –  Dãy nhà A7

1. Giới thiệu

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

- Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mảng hoạt động giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn - đối tượng giáo dục chủ yếu là đoàn viên, thanh niên - lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suy cho cùng là hình thành bộ mặt nhân cách con người trong xã hội mới phù hợp với đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa NQ và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng.

3. Chức năng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, bổ sung đảng viên, nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

- Đoàn là trường học XHCN của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi tuổi trẻ.

Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024:

 1. Đ/c Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đoàn trường
 2. Đ/c Trần Thị Lan Phương - Phó Bí thư Đoàn trường
 3. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phúc - Phó Bí thư Đoàn trường 
 4. Đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trư
 5. Đ/c Đinh Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường
 6. Đ/c Nguyễn Đức Tuyên - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường
 7. Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường
 8. Đ/c Nguyễn Quang Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường
 9. Đ/c Ma Thị Bích Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường
 10. Đ/c Nguyễn Việt Anh - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường
 11. Đ/c Khuất Thị Lệ Chi - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

Ban Chấp hành Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2022-2024

 1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phúc - Bí thư Chi đoàn
 2. Đ/c Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Chi đoàn
 3. Đ/c Lê Thị Hồng Nhung - Ủy viên BCH Chi đoàn
 4. Đ/c Trương Đức Thịnh - Ủy viên BCH Chi đoàn
 5. Đ/c Trần Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Chi đoàn

Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Cơ điện và CNTP Hà Nội

 

Lễ kỷ niện ngày thành lập đoàn