Cấu hình website

Tầm nhìn - Sứ mạng

Trở thành trường Cao đẳng công nghệ chất lượng cao đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, được công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam và khu vực, chủ động hội nhập giáo dục toàn cầu.

Đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo Việt Nam.

  Mục tiêu - chiến lược

1 - Xây dựng Trường trở thành cơ sở đào tạo trình độ kỹ thuật cao; một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ mới, với một số lĩnh vực trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; một địa chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2 - Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập; thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học mới "lấy người học làm TRUNG TÂM"; thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, liên kết liên thông đào tạo với các trường Đại học trong và ngoài nước.

3 - Mở rộng liên kết đào tạo với các cơ sở kỹ thuật – kinh tế trong và ngoài nước.

4 - Khuyến khích sáng tạo trong dạy và học.

5 – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, tiến tới đạt kiểm định chất lượng của khu vực.

6 - Nâng cao trách nhiệm tự chủ, tập trung vào chất lượng hướng tớingười học và các bên liên quan, bình đẳng, công khai, minh bạch.