Cấu hình website
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020-2025
  1. Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT
  2. Đ/c Phan Duy Hưng - Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy
  3. Đ/c Nguyễn Doanh Miên - Đảng ủy viên
  4. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Đảng ủy viên
  5. Đ/c Trương Vĩnh Thịnh - Đảng ủy viên
  6. Đ/c Hoàng Anh Quý - Đảng ủy viên