Cấu hình website

Tên đơn vị: PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Phòng 102- Dãy nhà A1

SĐT:  (024)33784257

Giới thiệu: Tổng số viên chức: 20 (Trong đó: Trình độ Thạc sĩ: 05; Trình độ đại học: 5 Trình độ khác: 10)

I. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu về công tác Tổ chức Cán bộ, công tác thi đua khen thưởng- kỷ luật, công tác hành chính, văn thư, phục vụ, công tác đảm bảo An ninh trật tự, Phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.

II. Nhiệm vụ

* Công tác Tổ chức Cán bộ

- Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trình lãnh đạo nhà trường;

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp Phòng, Khoa, Tổ của Trường;

- Công tác quy hoạch phát triển nguồn và quản lý cán bộ, giáo viên, công nhân viên;

- Quản lý công tác xuất nhập cảnh và bảo vệ chính trị nội bộ của nhà trường.

- Giám sát tình hình thực hiện quy chế hoạt động, quy chế làm việc của nhà trường và chấp hành các đường lối chủ chương, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước;

* Công tác Lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách.

- Theo dõi, chấm công và tổng hợp công lao động của các đơn vị trong toàn trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch về tiền lương hàng năm trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

- Hoàn thiện hồ sơ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc hàng năm cho cán bộ, viên chức nhà trường;

- Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, sổ sách cho các trường hợp cán bộ, viên chức nhà trường được nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước;

- Bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ viên chức nhà trường.

- Hoàn thiện hồ sơ về các chế độ, chính sách cho các trường hợp tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ viên chức của nhà trường;

* Công tác Thi đua Khen thưởng - Kỷ luật

- Thường trực công tác bình xét thi đua hàng tháng và các danh hiệu thi đua năm học;

- Xây dựng và triển khai các hoạt động thi đua thường xuyên trong khối cán bộ, viên chức nhà trường;

- Tổng hợp, đánh giá, đề xuất các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trình Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xem xét, quyết định.

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng của nhà trường trình Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ xét duyệt hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng cao hơn theo quy định.

- Thường trực Hội đồng kỷ luật cán bộ, viên chức;

- Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc kỷ luật các tập thể, cá nhân thuộc nhà trường.

* Công tác An ninh trật tự và Phòng chống cháy nổ.

- Bảo đảm an toàn về trang thiết bị tài sản, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ cho toàn bộ khu vực nhà trường;

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện tập huấn cho đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở của nhà trường;

- Phối hợp với lực lượng an ninh của địa phương bảo đảm an ninh trật tự trong phạm vi Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng thời lập các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác thanh tra kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí của nhà trường;

* Công tác Hành chính, Văn thư, Phục vụ.

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính trong hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện công tác phục vụ các hoạt động chung của nhà trường, hoạt động công vụ của Ban Giám hiệu;

- Thực hiện công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng trong nhà trường (theo qui chế quản lý và sử dụng tài sản và quyết định của Hiệu trưởng);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 Họ và tên:

 NGUYỄN THỊ HUYỀN

 Chức vụ:

 Trưởng phòng Tổ chức hành chính

 Email: 

 huyenkt1979@gmail.com

 Điện thoại:

 0912.493.849

 

 Họ và tên:

TRƯƠNG CÔNG HẢI

 Chức vụ:

 Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính

 Email: 

 codientech@gmail.com

 Điện thoại:

 0948.199.219

 

 Họ và tên:

 LÊ THỊ MINH NGUYỆT

 Chức vụ:

 Giảng viên - Thường trực Phòng văn thư

 Email: 

 leminhnguyetit88@gmail.com

 Điện thoại

 (024)33784257

 

 Họ và tên:

 NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG

 Chức vụ:

 Chuyên viên - Kỹ sư xây dựng

 Email: 

 hoangcuong55@gmail.com

 Điện thoại:

 (024)33784257

 

 

 Họ và tên:

 TRẦN THỊ THU HÀ

 Chức vụ:

 Bác sĩ - Thường trực Y tế học đường

 Email: 

 tranthuha9293@gmail.com

 Điện thoại:

 (024)33784257