Cấu hình website

Tên đơn vị: PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Địa chỉ: Phòng 101 – Dãy nhà B1

SĐT: (024)33784482

Giới thiệu: Tổng số giáo viên, viên chức: 03

I. Chức năng

- Phòng Công tác học sinh sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác duy trì Quy chế công tác học sinh sinh viên, quản lý học sinh sinh viên ngoài giờ học tập;

- Tham mưu về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của nhà trường và của địa phương, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV, giải quyết các chế độ chính sách, quyền lợi của học sinh sinh viên theo quy định hiện hành;

- Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Hội học sinh sinh viên nhà trường, các hoạt động về công tác y tế trường học, công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV.  

II. Nhiệm vụ

1. Phối hợp các Khoa, phòng, trung tâm, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tiếp nhận sinh viên mới nhập học theo đúng quy định, xét tiếp nhận, ban hànhvà tổ chức thực hiện quy chế quản lý học sinh sinh viên ở nội trú, bố trí nơi ăn, ở cho học sinh sinh viên nội trú;phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh sinh viên ở ngoại trú;

2.Tổ chức “tuần sinh hoạt công dân”đầu khóa, đầu năm và cuối khóahọccho học sinh sinh viên, phổ biến và hướng dẫn thi hành Quy chế công tác học sinh sinh viên, nội quy quy chế nhà trường; Tham mưutổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu Nhà trường;

3. Xây dựng và thực hiệnquy chế và các quy định riêng về công tác học sinh, sinh viên trong nhà trường, quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú, ngoại trú, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phát triển toàn diện học sinh, sinh viên;

4. Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền; Giáo dục chính trị tư tưởng,đạo đức, lối sống; Tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền để học sinh, sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng,pháp luật của Nhà nước;

5. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động phong trào trong học sinh sinh viên, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ hàng năm trong học sinh sinh viên gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành,bồi dưỡng các kỹ năng,tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh sinh viên phấn đấu, rèn luyện và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường;

6. Bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lậpkế hoạch và tổ chức hoạt động phối hợp với Công an địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong và ngoài trường học, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có liên quan đến học sinh, sinh viên; Thành lập, duy trì hoạt động của đội tự quản học sinh sinh viên trong nhà trường;

7. Tổ chức, quản lý các hoạt động ăn, ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí của HSSV trong khu nội trú. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của khu ký túc xá học sinh sinh viên, bảo đảm vệ sinh môi trường của khu KTX xanh sạch đẹp;

8. Thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống cung cấp nước sinh hoạt trong nhà trường, có kế hoạch sửa chữa những hư hỏng nhỏ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống điện, nước của khu ký túc xá học sinh sinh viên;

9. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh sinh viên, theo dõi, đánh giá điểm rèn luyện của học sinh sinh viên theo quy chế, giải quyết các công việc về hành chính liên quan đến HSSV như xác nhận là HSSV của trường, xác nhận vay vốn ngân hàng cho HSSV, tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của học sinh sinh viên;

10. Phụ trách công tác Quân sự địa phương, công tác tự vệ của nhà trường, tham mưu lập kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, tổ chức huấn luyện tự vệ, tham gia hội thi, hội thao dân quân tự vệ do Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức;

11. Tổ chức giảng dạy môn học giáo dục thể chất và môn học giáo dục quốc phòng & an ninh cho học sinh sinh viên, ngoài ra còn tổ chức giảng dạy môn học kỹ thuật chế biến món ăn (khi có kế hoạch điều động của nhà trường);

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Họ và tên:

 NGUYỄN HỒNG KỲ

Chức vụ:

 Trưởng phòng Công tác HSSV

Email: 

 codientech@gmail.com

Điện thoại:

(024)33784482

 

Họ và tên:

 TRẦN ĐẮC TRUNG

Chức vụ:

 Giảng viên GDTC - Phòng Công tác HSSV

Email: 

 codientech@gmail.com

Điện thoại:

(024)33784482

 

Họ và tên:

 NGUYỄN DUY THUẬN

Chức vụ:

 Giảng viên GDQP-AN - Phòng Công tác HSSV

Email: 

 codientech@gmail.com

Điện thoại:

(024)33784482