Cấu hình website

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG KHÓA II TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI

I.  Vị trí và chức năng của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

2. Hội đồng trường quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

II.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

1.Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

2.Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế.

3.Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật.

4. Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường.

5. Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường.

6. Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

7. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

8. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề  nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường.

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG BAO GỒM:

 1. Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng
 2. Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng TCHC, Thư ký hội đồng
 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn, Thành viên
 4. Ông Phan Duy Hưng - Trưởng phòng Khảo thí & kiểm định chất lượng, Thành viên
 5. Bà Lê Thị Mai - Giảng viên CNTT, Thành viên
 6. Ông Hoàng Anh Quý - Trưởng phòng đào tạo, Thành viên
 7. Bà Nguyễn Hải Vân - Giảng viên Khoa KHCB và Kinh tế, Thành viên
 8. Ông Trần Mạnh Hùng - Trưởng khoa Khoa công nghệ và Chế biến thực phẩm, Thành viên
 9. Ông Trương Vĩnh Thịnh - Trưởng khoa Khoa điện tử, điện lạnh - CNTT, Thành viên
 10. Ông Nguyễn Thành Kiên - Giảng viên công nghệ Hàn, Thành viên
 11. Bà Phùng Thị Thảo - Giảng viên ngoại ngữ, Thành viên
 12. Ông Phí Văn Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Trung Thành, Thành viên