Cấu hình website

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ CNTP HÀ NỘI

Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội là Công đoàn cơ sở do Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập và chỉ đạo trực tiếp. Công đoàn Trường tập hợp đoàn viên và người lao động trong Nhà trường và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Một là: Tuyên  truyền  đường  lối, chủ trương của Đảng,  chính sách, pháp luật của  Nhà  nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

Hai là: Phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Cùng với Hiệu trưởng nhà trường cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.

Ba là: Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Bốn là: Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; vận động đoàn viên và người lao động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và tham gia các hoạt động xã hội; hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng cơ quan văn hóa, tham gia cải cách hành chính, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Năm là: Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Sáu là: Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ CNTP HÀ NỘI KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

 1. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch
 2. Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch
 3. Đ/c Nguyễn Cao Cường - Chủ nhiệm UBKT
 4. Đ/c Nguyễn Thị Huyền - Ủy viên, thư ký
 5. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Uỷ viên, trưởng ban nữ công
 6. Đ/c Trần Đắc Trung - Uỷ viên
 7. Đ/c Chu Văn Tiềm - Uỷ viên

DANH SÁCH 8 TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

 1. Đ/c Nguyễn Trọng Phú - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Hành chính nghiệp vụ 1
 2. Đ/c Nguyễn Thị Huyền - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Hành chính nghiệp vụ 1
 3. Đ/c Nguyễn Hải Vân - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Công nghệ thực phẩm và Khoa học cơ bản
 4. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa công nghệ kỹ thuật Điện
 5. Đ/c Phan Thị Thùy Dương - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Đào tạo
 6. Đ/c Phạm Tuấn Hiếu - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Điện tử, Điện lạnh
 7. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Cơ khí Động lực
 8. Đ/c Đào Đức Phú Thịnh - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Công nghệ thông tin

BAN NỮ CÔNG

 1. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng Ban nữ công nhà trường

Nữ công Trường Cao đẳng Cơ điện và CNTP Hà Nội

Nữ công Trường Cao đẳng Cơ điện và CNTP Hà Nội

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA NHIỀU THỜI KỲ

 1. Đ/c Trần Xuân Sình - Nguyên chủ tịch công đoàn
 2. Đ/c Trương Minh Tuấn - Nguyên chủ tịch công đoàn