Cấu hình website

Tên đơn vị: KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN 

Địa chỉ: Phòng 203 – Dãy nhà A1

Giới thiệu: Tổng số giảng viên, nhân viên: 08

* Trong đó:

- Trình độ Thạc sĩ: 05

- Trình độ đại học: 03

- Giáo viên giỏi cấp Quốc gia: 01

- Giáo viên giỏi cấp Bộ: 02

- Giáo viên giỏi cấp thành phố: 02

I.CHỨC NĂNG

Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành, nghề chuyên môn thuộc các lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của trường.

Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh- sinh viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Trưởng khoa là người trực tiếp điều hành các công việc của khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ

1.Quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung cảu nhà trường;

2.Quản lý và tổ chức cho cán bộ, giảng viên và học sinh- sinh viên nghiên cứu khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

3.Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.Phối hợp với phòng công tác học sinh sinh viên thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm. Phối hợp với phòng đào tạo lạp danh sách HSSV trong khoa đủ tư cách dự thi, kiểm tra học trình, học phần,môn học và thi tốt nghiệp

4.Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao.Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học,thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

5.Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa

6.Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành của khoa.Tổ chức vệ sinh công nghiệp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị do khoa quản lý.

7.Chủ trì trong việc ra đề thi

Đứng đầu khoa là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm.Giúp việc Trưởng khoa có Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa và Phó trưởng khoa là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

8.Phối hợp với Trung tâm dịch vụ sản xuất và chueyern giao công nghệ, trung tâm tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm để đưa HSSV đi thực tập và trải nghiệm thực tế theo kế hoạch của Nhà trường;

9.Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

10.Thực hiện các nhiệm vụ khác được hiệu trưởng phân công

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Trình độ Cao đẳng, trung cấp

1.Nghề Điện công nghiệp

2.Nghề Điện dân dụng

Trình độ sơ cấp

1.Nghề Điện công nghiệp

2.Nghề Điện dân dụng

3.Lắp đặt điện nước

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRONG KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Họ và tên:

ThS. LƯƠNG THỊ HẠNH

Chức vụ:

Trưởng Khoa - Giảng viên

Email:

luonghanhcd2@gmail.com

Điện thoại:

0904.470.717

 

Họ và tên:

ThS. NGUYỄN NGỌC LÂN

Chức vụ:

Tổ trưởng bộ môn - Giảng viên

Email:

nguyenngoclannd1968@gmail.com

Điện thoại:

0917.384.568

 

Họ và tên:

ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

Chức vụ:

Giáo vụ khoa - Giảng viên

Email:

nguyenthingocquynh2009@gmail.com

Điện thoại:

0986.728.289

 

Họ và tên:

TRẦN THU HẰNG

Chức vụ:

Giảng viên 

Email:

tranhangcdcd@gmail.com

Điện thoại:

'0984.976.242

 

 

Họ và tên:

ThS. TÔ VĂN PHÁT

Chức vụ:

Giảng viên

Email:

 

Điện thoại:

0983.256.205

 

Họ và tên:

ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

Chức vụ:

Giảng viên

Email:

hanhphuc291989@gmail.com

Điện thoại:

0984.090.854

 

Họ và tên:

TRƯƠNG ĐỨC THỊNH

Chức vụ:

Giảng viên

Email:

 

Điện thoại:

0919.878.677