Cấu hình website

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI

Phó Hiệu trưởng Phụ trách: Ths. Nguyễn Mạnh Quyền

 

Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Anh Tuấn

 

Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ:

  1. Nguyên Hiệu trưởng: Ông An Văn Thiện

  2. Nguyên Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Văn Khanh

  3. Nguyên Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Đức Phong

  4. Nguyên Hiệu trưởng: Ông Trần Đình Hưng