Cấu hình website

Tên đơn vị: TRUNG TÂM DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Phòng 202 - Dãy nhà A1

SĐT: (024) 33.630.008  

Giám đốc trung tâm: Ths.Nguyễn Phương Tú (SĐT: 0988.624.008)

I. Chức năng

 1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác đưa học sinh sinh đi thực tập trải nghiệm, thực tập sản xuất tại các công ty, doanh nghiệp.
 2. Làm cầu nối liên lạc cho mọi thông tin của doanh nghiệp với Nhà trường.
 3. Tìm kiếm các đối tác, ký kết các hợp đồng dịch vụ sản xuất, gia công chế tạo, chuyển giao công nghệ phù hợp với những ngành nghề đào tạo của nhà trường.

II. Nhiệm vụ

 1. Đăng ký hoạt động dịch vụ sản xuất và tư vấn giới thiệu việc làm với cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
 2. Lập kế hoạch thực hiện việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật hiện đại vào  giảng dạy đào tạo của nhà trường và vào hoạt động dịch vụ sản xuất để nâng cao chất lượng học tập của HSSV.
 3. Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan để trình Ban giám hiệu ký kết các hợp đồng đào tạo ngoài Nhà trường (Trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các lớp liên thông khác).
 4.  Phối hợp với các Phòng Khoa liên quan giúp Ban giám hiệu trong việc cử giáo viên đi thực tế tại các doanh nghiệp.
 5. Thực hiện, tổ chức đưa HSSV đi thực tập tại các doanh nghiệp; Nắm bắt thông tin của doanh nghiệp để Nhà trường điều chỉnh chương trình đạo tạo cho phù hợp với khả năng của HSSV.
 6. Thay mặt Hiệu trưởng thực hiện các giao dịch với các đơn vị trong và ngoài Trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền bằng văn bản.
 7. Chịu trách nhiệm điều hành về mọi hoạt động của trung tâm theo các quy định của Hiệu trưởng và pháp luật của Nhà nước.
 8. Xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, viên chức trong Trung tâm.
 9.  Đánh giá chất lượng hoạt động của trung tâm; trách nhiệm, năng lực hiệu quả làm việc, chấp hành nội quy, quy định đối với cán bộ, viên chức trong Trung tâm.
 10. Thực hiện công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Hiệu trưởng.
 11. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và các loại báo cáo khác của Nhà trường và của cấp trên.
 12.  Tham gia các hoạt động giảng dạy của Nhà trường.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

Họ và tên:

ThS. NGUYỄN PHƯƠNG TÚ

Chức vụ:

Giám đốc trung tâm - Giảng viên 

Email:

tuckcd2@gmail.com

Điện thoại:

0988.624.008