Cấu hình website

Tên đơn vị: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Phòng 104 – Dãy nhà A1

SĐT: (024) 33 630010

Giới thiệu: Tổng số viên chức: 02 (Trong đó: Trình độ Thạc sĩ: 02;; Giáo viên giỏi cấp Quốc gia: 01; Giáo viên giỏi cấp Thành phố: 01)

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Xây dựng để trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh - Xã hội và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;

Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng Ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;

Phối hợp với các Khoa, Phòng Đào và các phòng ban liên quan tạo đề xuất danh sách các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp đối với sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;

Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan tổ chức, chỉ đạo điều hành việc thực hiện công tác coi thi kết thúc học phần (bao gồm kỳ thi chính và các kỳ thi phụ) theo kế hoạch của Trường;

Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Lao động – Thương binh xã hội và của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình các nghiệp vụ coi thi, làm phách, ráp phách, nhập điểm, tổng hợp, thống kê kết quả học tập của người học thuộc tất cả các hệ đào tạo, cấp đào tạo và chương trình đào tạo;

Cung cấp các số liệu thống kê về kết quả học tập của sinh viên cho các đơn vị có liên quan trong Trường (gửi file và bản gốc bảng điểm của sinh viên cho Phòng Đào tạo và các bản sao đến các Khoa và các đơn vị có liên quan) để quản lý, theo dõi, công bố, thông báo v.v… và theo yêu cầu của Trường ngay sau khi có kết quả;

Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;

Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập;

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh xã hội và của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;

Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;

Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường;

Tư vấn cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường;

Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng để triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các bộ phận trong Nhà trường;

Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo theo yêu cầu của Nhà trường;

Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo;

Tham gia thực hiện các dịch vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo và các tổ chức khác khi đủ điều kiện và được sự cho phép của Hiệu trưởng;

Quản lý việc sử dụng các loại tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm v.v… được Nhà trường giao;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG PHÒNG

 Họ và tên:

 ThS. Phan Duy Hưng

 Chức vụ:

 Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Giảng viên Điện kỹ thuật

 Email:

 dhungcd2@gmail.com

 

 Họ và tên:

 ThS. Phan Duy Hưng

 Chức vụ:

 Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Giảng viên CN ô tô

 Email:

 thanhsoncd2@gmail.com