Cấu hình website

ên đơn vị: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ KINH TẾ

Địa chỉ: Phòng 206 – Dãy nhà A1

SĐT: 02433786331

Giới thiệu: Tổng số cán bộ, giáo viên: 06 (Trong đóTrình độ thạc sỹ: 03; Trình độ đại học: 03)

I. Chức năng

- Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành, nghề chuyên môn thuộc các lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của trường.

- Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh-sinh viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Trưởng khoa là người trực tiếp điều hành các công việc của khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ

1. Quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học  tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch  giảng dạy chung của Nhà trường;

2. Quản lý và tổ chức cho  cán bộ, giảng viên và học sinh –sinh viên nghiên cứu  khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh  doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống  xã hội;

3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên, thuộc khoa  theo phân cấp của Hiệu trưởng. Phối hợp với phòng công tác Học sinh, sinh viên thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm. Phối hợp với phòng Đào tạo lập danh sách HSSV trong khoa đủ tư cách dự thi, kiểm tra học trình, học phần, môn học và thi tốt nghiệp.

4. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo,biên soạn chương giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng  giao. Tổ chức  nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo quản thiết bị dạy học, thực hành, thực tập;

5. Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

6. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng  thực hành của khoa. Tổ chức vệ sinh công nghiệp, quản lý theo đúng quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn thiêt bị và phân câp quản lý.

7. Chủ trì trong việc ra đề thi các môn học, môđun, biên soạn bộ đề thi tốt nghiệp được Hiệu trưởng phân công đảm bảo theo đúng nội dung trương trình đào tạo, đúng quy định và đánh giá chính xác chất lượng học sinh

8. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sản xuất và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm để đưa HSSV đi thực tập và trải nghiệm thực tế theo kế hoạch của Nhà trường;

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

Trên đây là Quy định chức năng, nhiệm vụ của khoa Khoa học cơ bản và Kinh tế, đề nghị nghiêm túc thực hiện.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRONG KHOA

Họ và tên:

ThS. PHÙNG VĂN HỒNG

Chức vụ:

Trưởng Khoa - Giảng viên IT, Thạc sỹ QTKD

Email:

phungvanhong2201@gmail.com

Điện thoại:

0906.254.769

 

Họ và tên:

ThS. NGUYỄN HẢI VÂN

Chức vụ:

Giảng viên Kế toán - Thạc sỹ kế toán

Email:

haivan56@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

ThS. PHÙNG THỊ THẢO

Chức vụ:

Giảng viên Ngoại ngữ, Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Email:

phungthao81@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

HOÀNG THỊ THOA

Chức vụ:

Giảng viên Ngoại ngữ

Email:

thoacdcbtp@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

Chức vụ:

Giảng viên Chính trị, pháp luật - Giáo vụ khoa

Email:

phuongthanh56@gmail.com

Điện thoại:

0977.563.633

 

Họ và tên:

TRẦN TUẤN HIỆP

Chức vụ:

Giảng viên

Email:

trantuanhiep90mu@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

các giáo viên khác đang cập nhật...