Cấu hình website

Tên đơn vị: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ: Phòng 103 – Dãy nhà A1

SĐT: (024) 33.786.745

Giới thiệu: Tổng số viên chức: 03 

I. Chức năng

Phòng TCKT được Ban giám hiệu giao nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý toàn bộ tài chính, tài sản của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của nhà trường.

II. Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện công tác kế toán.

- Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân làm thủ tục thanh toán, lưu trữ hồ sơ kế toán.

- Thực hiện chính sách thuế và quyết toán thuế theo luật thuế quy định.

- Thẩm định giá vật tư hàng hoá, sữa chữa thay thế

- Theo dõi, kiểm kê định kỳ theo quy định tài sản, công cụ lâu bền, dụng cụ  tổng hợp và chi tiết ở các đơn vị  sử dụng tài sản trong trường.

- Tham gia giám sát mua sắm tài sản, công cụ, các công trình xây dựng mới, sửa chữa và tiếp nhận bàn giao của  các dự án, và các tổ chức viện trợ.

-  Đôn đốc, theo dõi và tổ chức thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu sự nghiệp, dịch vụ, thu khác.

- Đôn đốc thu hồi công nợ tạm ứng của cán bộ viên chức

- Thanh toán tiền lương, phụ cấp lương, thanh toán cá nhân và các khoản thanh toán khác cho cán bộ, giáo viên, trợ cấp xã hội, học bổng cho sinh viên đầy đủ, kịp thời.

- Thanh toán, đối chiếu kinh phí với kho bac, Ngân hàng và các trường liên kết đào tạo.

- Thanh toán và đối chiếu kinh phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ với BHXH huyện Phú Xuyên và công đoàn ngành nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức kiểm quỹ hàng tháng.

- Đảm bảo kho, quỹ an toàn, bí mật, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo luật kế toán.

- Tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ,quy chế chi tiền lương tăng thêm

- Thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề xuất điều chỉnh bổ sung các định mức tiêu chuẩn trong quy chế cho phù hợp với  nguồn thu tài chính hàng năm của nhà trường.

- Thực hiện lập, gửi quyết toán tài chính hàng quý, năm về Bộ Nông nghiệp và PTNT theo đúng Luật Ngân sách và các quy định khác của Bộ.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan đến quản lý tài chính của Nhà trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, của Bộ và các cơ quan chức năng như Thanh tra, Kiểm toán…

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 Họ và tên:

 TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG

 Chức vụ:

 Trưởng phòng Tài chính kế toán - Giảng viên kế toán

 Email:

 lanphuong.qtkd@gmail.com

 Điện thoại:

 0934.567.006

 

 Họ và tên:

 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

 Chức vụ:

 Kế toán viên

 Email:

 nguyenthuhuong0203@gmail.com

 Điện thoại:

 (024) 33.786.745

 

 Họ và tên:

 NGUYỄN THỊ HOA

 Chức vụ:

 Kế toán viên

 Email:

 codientech@gmail.com

 Điện thoại:

 (024) 33.786.745