Cấu hình website
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

1 - Kiểm soát đào tạo để chương trình ngành học và các học phần/môn học của Trường tiếp cận với khu vực Asean và thế giới, vòng đời của chúng không quá 3 năm.

2 - 100% các học phần/môn học của Khoa/Trung tâm có đề cương chi tiết được phê duyệt trước khi giảng dạy.

3 - 80% GV đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

4 - 90% số HSSV không vi phạm nội quy của trường, đặc biệt là quy chế thi và kiểm tra.

5 - Quản lý điểm thi an toàn, chính xác 100%.

6 - Giải quyết 70% các yêu cầu của HSSV đúng thời hạn đã cam kết.

7 - Được kiểm định, công nhận chất lượng của Bộ LĐ TBXH (hay Bộ GD&ĐT) trong năm 2019.

8 - Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 70%.

9 - Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là 70%.

                                                              Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2023
                                                                   Phó Hiệu trưởng Phụ trách
                                                                                    (đã ký)

                                                                     Ths. Nguyễn Mạnh Quyền