Cấu hình website

Mẫu Giấy xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tải dưới đây:

1. Mẫu giấy xác nhận xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dùng cho HSSV lớp văn hóa

2. Mẫu giấy xác nhận xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dùng cho HS lớp nghề

Quy trình:

Bước 1: Tải mẫu đơn, in ra

Bước 2: Viết thông tin vào mẫu đơn

Bước 3: Xin xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

Bước 4: Xin xác nhận của nhà trường (thầy Nguyễn Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng phòng 206-A10)

Bước 5: Đóng dấu tại phòng văn 101-A1